Prawnik

Konkurencja jest nieodzownym elementem obrotu gospodarczego. O ile dążenie przedsiębiorców działających na wspólnym rynku do osiągnięcia takiego samego celu, jakim jest generowanie zysku jest czymś naturalnym, o tyle należy pamiętać, że prawo jasno i precyzyjne określa granice działań podejmowanych przez konkurencyjne firmy.

Prawo określa cały szereg działań uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji, od naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, po nieuczciwa reklamę włącznie. Każdy z przedsiębiorców ma zagwarantowaną prawnie możliwość podjęcia obrony swoich praw i interesów już naruszonych, bądź podjęcia działań służących zapobieganiu ich naruszenia. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony przysługuje szereg roszczeń w stosunku do podmiotu naruszającego. Przedsiębiorca może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, odszkodowania lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

 

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z czynami nieuczciwej konkurencji obejmuje w szczególności prowadzenie spraw w przedmiocie:

  • wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorcy
  • wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług
  • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy
  • naśladownictwa produktów
  • pomawiania lub nieuczciwego zachwalania
  • utrudniania dostępu do rynku
  • nieuczciwej i zakazanej reklamy

zarówno na etapie przedsądowym, jak również reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych.